Metodologie certificare

Extras din ORDIN Nr. 5005/ 2 decembrie 2014
privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolventilor învătământului postliceal

Metodologia cuprinde normele de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolventilor învătământului postliceal.

La examenul de certificare au dreptul să se înscrie absolventii care au finalizat studiile în anul în care se sustine examenul de certificare, precum și absolventii din promotiile anterioare.

Înscrierea candidatilor care au finalizat cursurile învătământului postliceal particular sau ale învătământului postliceal de stat finantat de solicitanti, persoane fizice sau juridice, prin contract încheiat cu unitatea de învătământ care a asigurat școlarizarea, este conditionată de achitarea unei taxe. 
Taxa de examen se stabilește la nivelul centrului de examen, de fiecare unitate de învătământ care organizează examenul de certificare. La stabilirea cuantumului taxei se iau în considerare toate cheltuielile de examen per candidat.
Graficul examenelor de certificare a calificării profesionale a absolventilor învătământului postliceal se aprobă, în fiecare an școlar, prin ordin al ministrului educatiei nationale.

Prin Ordinul ministrului Educatiei Nationale nr. 4824 / 30.08.2018 se aprobă graficul de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolventilor din învătământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2018 – 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 783 din 12 septembrie 2018, după cum urmează:

Ȋnscrierea candidatilor
Art. 17. (1) În vederea înscrierii la examenul de certificare a calificării profesionale, profesorii diriginti ai claselor terminale întocmesc tabele cu elevii, care cuprind următoarele date: 
     – numele și prenumele elevilor;
     – anul de studiu si clasa;
     – calificarea profesională în care s-au pregătit; 
     – semnăturile elevilor; 
     – semnătura diriginte.

5) Înscrierea candidatilor se face pe baza tabelelor întocmite în conformitate cu prevederile alin. (1) și a următoarelor documente: 
a) cerere de înscriere; 
b) certificat de naștere – în copie, certificată ca fiind conformă cu originalul; 
c) certificat de căsătorie, copie certificată ca fiind conformă cu originalul (dacă este cazul); 
d) actul de identitate (pentru conformitate) – în copie, certificată ca fiind conformă cu originalul; 
e) foaie matricolă, în original, eliberată de unitatea de învătământ absolvită, și o copie a acesteia, certificată ca fiind conformă cu originalul, care se păstrează la dosarul de înscriere, în arhiva unitătii/institutiei de învătământ; 
f) declaratie pe răspunderea candidatului că a luat la cunoștintă și că va respecta normele de protectia muncii și pe cele igienico-sanitare implicate de utilizarea corectă a echipamentelor, a sculelor, a dispozitivelor și verificatoarelor, a posturilor de lucru, a instrumentelor, a substantelor etc. pe durata desfășurării probelor de examen, că va respecta cerintele particulare ale locului în care se vor desfășura probele de examen, afișate sau prezentate de persoanele autorizate; 
g) chitanta de plată a taxei de examen, eliberată de unitatea/institutia de învătământ la care candidatul va sustine probele de examen, după caz.

h) poze

Continutul examenului de certificare
Art. 22. Examenul de certificare a absolventilor învătământului postliceal constă în:
– probă practică, 
– probă scrisă 
– realizarea și sustinerea unui proiect.

Proba practică
Art. 23. 
(1) Proba practică are drept scop confirmarea, în conditii de examen, a dobândirii unor competente din cadrul unor unităti de competentă considerate esentiale și specifice pentru calificarea respectivă. 
(2) Fiecare probă practică presupune realizarea unor activităti cu durata de 3 – 6 ore, desfășurate în conditii cât mai apropiate de cele de muncă de la angajatori. 
Pentru calificarea profesională asistent medical generalist, proba practică are o durată de 6 ore și se desfășoară în spital, institutii de sănătate sau în serviciile de asistentă primară. 
(7) Rezultatul probei practice se apreciază cu note de la 10 la 1, se afișează în ziua sustinerii probei și nu poate fi contestat. 
(8) Nota minimă de promovare a probei practice este 6 (șase). Promovarea probei practice dă dreptul candidatilor să sustină proba scrisă, conform graficului.


Proba scrisă
Art. 24.
(1) Proba scrisă începe la ora 9, durează 3 ore și se desfășoară înainte de prezentarea și sustinerea proiectului.
(8) Nota minimă de promovare a probei scrise este 5 (cinci).

Realizarea şi sustinerea proiectului
Art. 25 .(1) Prin executarea de către candidat a unui proiect pe durata ultimului semestru de studiu și sustinerea lui în conditii de examen sunt vizate competente specifice calificării, conform standardului de pregătire profesională. 
Art. 26.(3) Redactarea părtii scrise a proiectului implică tehnoredactarea continutului cu respectarea următoarei structuri:
(a) Pagina de titlu cu: datele de identificare ale unitătii de învătământ, ale candidatului, ale îndrumătorului de proiect; anul de absolvire, calificarea profesională, conform Registrului national al calificărilor sau Nomenclatorului calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învătământul preuniversitar în vigoare;
(b) Cuprinsul;
(c) Argumentul care sintetizează aspectele teoretice și pe cele practice pe care le abordează, în relatie directă cu utilitatea pentru calificarea profesionala respectivă;
(d) Continutul propriu-zis, structurat astfel încât să pună în valoare scopul și obiectivele proiectului, problemele practice solutionate, perspectiva personală a candidatului în abordarea temei, precum și utilitatea practic-aplicativă a solutiilor găsite de către candidat;
(e) Bibliografia;
(f) Anexele: desene, schite, fotografii ale produselor, rezultatele determinărilor de laborator, descrierea experimentelor, fişele de observatie, prezentarea și analiza unor secvente din procesul tehnologic, rezultatele măsurătorilor, prelucrări de date, statistici, elemente de proiectare, documentatia tehnică întocmită etc

Art. 27. (1) Proiectul se sustine în fata comisiei de examen care evaluează global competentele dovedite şi consemnate privind: planificarea, organizarea şi progresul activitătilor pentru realizarea proiectului (I), calitatea activitătilor desfăşurarte (II) , calitatea proiectului (III) şi calitatea sustinerii orale a proiectului (IV).

Membrii examinatori completează partea a IV-a a fişei de apreciere a sustinerii orale a proiectului şi a răspunsurilor canditatului la întrebările puse.

Ȋn ultima parte a Fişei de evaluare a proiectului şi a sustinerii orale aprecierea se consemnează prin „da”, respectiv „nu”, în coloanele respective.

(2) Proiectul este notat cu note de la 10 la 1. Nota minimă de promovare este 6 (şase).

(3) Rezultatul sustinerii proiectului, consemnat în Fişa de evaluare a proiectului şi a sustinerii orale completată pentru fiecare candidat, se afişează în ziua sustinerii probei şi nu poate fi contestat.

Dispozitii finale
Art. 56. Colectarea unor fonduri materiale sau bănești de la candidati, de la părintii sau rudele acestora este cu desăvârşire interzisă. Încălcarea acestei dispozitii atrage sanctionarea în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

Facebook